תנאי שימוש של אט איוונט בע"מ
ח.פ. 514928472

תנאי השימוש אשר מפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט של אט איוונט בע"מ(להלן:"אט איוונט") בכתובת www.atevent.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") ועל השימוש שלך בשירותים כלשהם של אט איוונט, אשר יסופקו לך באמצעות אתר אינטרנט זה, אשר מאפשרים לאדם להזמין שרותים כלשהם או מזון (להלן: "ספק השירותים"), ואשר מאפשרים הן לאדם והן לספק השירותים למצוא זה את מיקומו של זה באמצעות טכנולוגית מערכת מיקום גלובאלית (GPS) וכן על כל השירותים הנוספים או השירותים הקשורים לשירותי אלה (להלן: "השירותים" או "השירות").

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בעצם הכניסה לאתר אינטרנט זה, הורדה של מידע כלשהו ממנו, התקנת אפליקצית התוכנה של אט איוונט אשר מסופקת לך לשימושך או לצורך הורדה באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד שלך (להלן: "האפליקציה של אט איוונט"), או בעצם השימוש בשירותים או רישום לאחד מן המסלולים המוצעים על ידי אט איוונט, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה, ואתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך, וכי תציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר אינטרנט זה, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין אט איוונט לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר אינטרנט זה או מגישה אליו, מכל הורדה של מידע מאתר אינטרנט זה, מהתקנה של האפליקציה של אט איוונט, מהצטרפות למסלול שירות כלשהו ומכל שימוש בשירותים. אם הנך קטין (צעיר מגיל 18), השימוש באתר מהווה את אישור האפוטרופוס שלך את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות.

אט איוונט רשאית להתיר לך להיכנס לאתר האינטרנט ו/או למנוע ממך את הכניסה אליו, בכל זמן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. אט איוונט שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלתו של אתר האינטרנט (או כל חלק ממנו) ו/או לסרב לספק לך שירותים (או חלק מהם) - ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של אט איוונט. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט, וכי אפשר ששירותים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי אט איוונט אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט זה (לרבות מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, איקונים של לחצנים, תמונות, קליפים של אודיו, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים (להלן ביחד: "המידע").

תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת ומבלי שתינתן לך על כך כל הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באמצעות אתר אינטרנט זה נכון לתאריך שבו עודכן האתר לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתר האינטרנט פועל אך ורק כזירת פעילות, וכי אט איוונט או אתר האינטרנט אינם מהווים, בשום מקרה, ספק לצרכנים. האפליקציה מאפשרת ביצוע הזמנה של שירותי הזמנה על ידי קישור בין בתי עסק לאנשים אשר מחפשים להזמין שרותים אלה אט איוונט אינה מספקת לך הזמנה או שירותי משלוח אחרים כלשהם. אט איוונט אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בפועל בינך לבין ספקי השירותים.

השירותים אשר מוצעים על ידי האפליקציה זו הינם שירותים עבור צרכנים יחידים או גופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי החל. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה, הגישה לרשת האינטרנט, אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

בעת אישור תנאי השימוש ויצירת משתמש באט איוונט הינך מאשר/ת קבלת דואר שיווקי בעת הצטרפות לשירות ו/או ביצוע הרישום (קרי, תיבת הסימון "אני מאשר את תנאי השימוש" הינה מסומנת) אתה מסכים לקבל מאט איוונט (באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS, או באופן אחר)קבלת חומרים שיווקיים. משתמשים אשר מעוניינים להפסיק לקבל חומריים שיווקיים מאט איוונט יכולים להסיר את עצמם מהשירות " ("unsubscribe") בשורת בתחתית הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. אינך חייב להירשם על מנת לבקר באתר האינטרנט. אולם, על מנת לקבל שירותים מסוימים מאתר האינטרנט, כמו היכולת לבקש שירותים, עליך לפתוח חשבון (להלן: "חשבון"). עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מאט איוונט. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאט איוונט. עליך להודיע ללא דיחוי לאט איוונט על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. בעצם קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מאשר ומתחייב כי כל המידע שאתה מספק לאתר זה, במסגרת בקשתך לקבל שירותים של אט איוונט אשר מוצעים באתר האינטרנט, הוא מידע אמיתי ומדויק. חל איסור על כל בקשות לקבלת שירותים שיש בהן משום שקר או מרמה. אט איוונט אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך למלא אחר תנאים אלה או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך או בשל כל פגיעה אחרת באבטחה; הינך עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לאט איוונט או לאחרים בשל שימוש שכזה.

נכון למועד זה, השימוש באפליקציה על ידי לקוחות פרטיים (כפי שיוגדרו על ידי אט איוונט מעת לעת) לצורך הזמנת השירותים אינו כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים. במידה והלקוח הפרטי שילם עבור הההזמנה באמצעות כרטיס אשראי, אזי לאחר אישור התשלום במועד סיום ההזמנה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק הלקוח הפרטי בעת פתיחת החשבון כאמור לעיל, אישור הזמנה עבור התשלום כאמור. שליחת האישור הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת האישור לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אט איוונט במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.

מדיניות ביטולים

חשוב לציין, במידה וההזמנה הושלמה בהצלחה ונשלח אליך אי מייל המאשר את ההזמנה בצירוף מספר ההזמנה, המכירה הינה סופית ואינה ניתנת לביטול או לשינוי.

אנו חותרים לכך כי האפליקציה תיהיה מדויקת, ככל האפשר ובאופן סביר. עם זאת, מאחר שאט איוונט מסתמכת על נתונים מסוימים אשר מסופקים לה על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, לאט איוונט אין שליטה על מידת האמת והשלמות של המידע אשר מועבר אליה על ידי צדדים שלישיים אלה. אט איוונט אינה מתחייבת או ערבה לכך כי תיאורי השירותים או התכנים האחרים של אתר האינטרנט הם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים, וללא שגיאות. השירות (לרבות האפליקציה, מערכת הניהול וכל שירות המסופק על ידי אט איוונט), מוצע לך כפי שהוא ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד אט איוונט, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. אט איוונט אינה מתחייבת כי השירות ו/או מערכת הניהול יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב. אט איוונט לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אט איוונט אינה נותנת כל הבטחה כי השירות ו/או מערכת הניהול יהיו זמינים (בכל איזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או נקיים מוירוסים. לפיכך, אט איוונט אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בשירות ו/או במערכת הניהול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אט איוונט אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים, של עובדיהם או של המלצרים שמספקים את השירותים והשימוש בשירות הינו על דעתך ואחריותך בלבד והינך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי החבות הכוללת של אט איוונט כלפיך, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על סך כל הסכום ששולם על ידך לאט איוונט, אם בכלל, ב-12 החודשים שבסמוך לפני האירוע המקים את התביעה.

שימוש באפליקציה של אט איוונט אשר מוצעת באתר אינטרנט זה כפוף לרישיון שבמסגרתו מעניקה לך אט איוונט רישיון גישה מוגבל לאפליקציה של אט איוונט אשר מוצעת באתר אינטרנט זה ולעשות בה שימוש אישי, בהתאם לתנאים ובכפוף להוראות של רישיון למשתמש קצה לשימוש באפליקציה המופיע באתר האינטרנט. על מנת להשתמש באפליקציה אתה חייב שיהיו ברשותך טלפון נייד או מחשב אשר תואמים את דרישות השירותים. אט איוונט אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים לטלפון הנייד או למחשב שלך.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של אט איוונט, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לאט איוונט להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "אט איוונט" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של אט איוונט מראש ובכתב.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אינך רשאי: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע באתר האינטרנט, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע באתר האינטרנט, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של אט איוונט או את אתר האינטרנט מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מאט איוונט; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של אט איוונט (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר באתר האינטרנט, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים באתר אינטרנט זה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider),יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של אט איוונט, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר אינטרנט זה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או לאתר אינטרנט זה; (10) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של אתר אינטרנט זה ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מאט איוונט (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיע באתר האינטרנט; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מאתר אינטרנט זה ללא הרשאה מוקדמת בכתב מאט איוונט; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של אתר האינטרנט אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מאט איוונט; (15) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר האינטרנט ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את אט איוונט או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את התנאים האלה, או שתפעל בקשר עם אתר האינטרנט בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד אט איוונט על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לאט איוונט או מי מטעמה.

ניתן ליצור קשר באמצעות האי מייל: support@atevent.co.il

בנוסף ניתן לחייג אלי 054-4758072

הצבעוני 20 תל מונד